Kärhana barada

Ýurdumyzyň çäginde hereket edýän dürli görnüşdäki awtoulaglar tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlara bolan talap we isleg gün-günden artýar. Türkmenistanyň Ministirler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentlige degişli bolan "Türkmenawtoulaglary" agentligi raýatlarymyza giň gerimli awtoulag hyzmatlaryny hödürleýär. Lebap welaýatynda ýerleşýän "Lebap awtoulag" önümçilik birleşiginde hem döwrüň talabyna laýyk gelýän işler alnyp barylýar. "Lebap awtoulag" önümçilik birleşigi Türkmenistanyň Awtotransport ministirligiň 1958-nji ýylyň bolsa brigadalaýyn potratçylyk usuly boýunça işleýän sürüjiler kollektiwi döredildi. 1990-nji ýylyň ahyrynda Çärjewdäki ýük Awtotransport kärhanasy N15 kollektiwiň öz güýji bilen hojalyk hasaplaşygy esasynda gurulan Babagambar köçesiniň 89-njy jaýynda gurulan garaža ýerleşdi.
Häzirki wagtda hem "Lebap awtoulag" önümçilik birleşigi Türkmenabat şäheriniň Babagambar köçesiniň 89-njy jaýynda ýerleşip, öz işlerini alyp barýar. "Lebap awtoulag" önümçilik birleşiginiň esasy wezipesi ýolagçy gatnatmak we ýükleri daşamakdan ybarat. Şonuň üçin hem birleşige degişli bolan ýolagçy ulaglary bilen birlikde ýük daşaýan ulaglar hem gije-gündiziň dowamynda hyzmat edýärler. Bu bolsa önümçilik birleşigiň işçi hünärmenleriniň öňünde goýulýan maksatalara üstünlikli ýetýändiklerine şaýatlyk edýär.

Sargytlar

Familiýaňyz, adyňyz

Ulagyň barmaly senesi we sagady

Nireden

Nirä

E-mail

Telefon belgiňiz

Sargydyň dowamlygy

Awtobusyň sany

Awtobusyň sany

Familiýaňyz, adyňyz

Ulagyň barmaly senesi we sagady

Nireden

Nirä

E-mail

Telefon belgiňiz

Sargydyň dowamlylygy

Awtobusyň sany

Awtobusyň sany