"Ulag sargyt etmek"
"Lebap awtoulag" awtoulag önümçilik kärhanasyna degişli bolan ulaglaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaga isleg bildirýän raýatlar, müşderiler kärhananyň Awtoulaglary ulanyş bölümine ýüz tutup, özlerine gerekli ulagy islendik wagt sarp edip bilýärler. Sargyt üçin tölegler ýüküň möçberine, adam sanyna we barmaly menziliň uzaklygyna görä, Ykdysadyýet we maliýe bölüminiň hasaplamalary esasynda nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär.
"Şäher içi we şäher ara ýolagçy gatnawlary"
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hyzmat edýän taksi we ýolagçy awtobuslaryndan başga-da welaýatyň etraplarynyň arasynda hem ýolagçy gatnatmak üçin döwrebap awtulaglar hereket edýär. Paz-32054 kysymly awtobuslaryň 174-si ýolagçylary gatnatmak hyzmatyny alyp barýarlar. Bu ulaglaryň 96-sy şäher içi, 78-si bolsa şäherara gatnaýarlar. Iran Hodro kysymly awtobuslaryň hem 52-si şäher içinde raýatlara hyzmat edýär. "Hyundai New Aero Сity " awtobuslaryň hem 55-si şäher içine gatnaýar. "Yutong" kysymly awtobuslaryň hem ikisi şäherara gatnaw hyzmatyny alyp barýarlar. Bellenilen wagt arasynda hereket edýän döwrebap awtobuslarda ýolagçylar üçin ähli ýeňillikler döredilen. Bu bolsa raýatlaryň barmaly menziline hiç hili bökdençsiz barmagyny üpjün edýär.
"Taksilerde ýolagçy gatnatmak"
Lebap welaýatynyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna döwrebap ulag hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen, "Lebapawtoulag" önümçilik birleşigi tarapyndan taksilerde ýolagçy gatnatmak hyzmaty alnyp barylýar. Häzirki wagtda welaýat merkeziniň çäginde "Hyundai Elantra " kysymly taksi ulaglarynyň 10-sy hereket edýär. Günüň islendik wagty welaýat merkeziniň çäginde taksi ulagyndan peýdalanmak isleýän raýatlar "Lebapawtoulag" önümçilik birleşigine ýüz tutup bilerler.
"Ýük daşamak hyzmaty"
Häzirki wagtda birleşige degişli bolan Kamaz-6520 kysymly ýük daşaýan ulaglaryň 152-si, Kamaz-65115 kysymly ýük daşaýan ulaglaryň bolsa 103-si hereket edýär. Edaradyr kärhanalar, ýaşaýjylar, telekeçiler özlerine gerekli ýükleri daşamak üçin "Lebapawtoulag" önümçilik birleşigine ýüz tutup bilerler.
Habarlaşmak üçin
Telefon | Faks
+993 422 6-34-37
E-mail
lebapob@awtoulag.gov.tm
Habarlaşmak
Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Babagammar köçesi, 89-nji jaý
Ady
E-mail
Kärhana ady
Ýurdy
Mazmuny